Information om GDPR

Även vi på Kaninen kommer givetvis att försöka tillämpa alla nya EU-direktiv kring dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Exakt hur denna lag kommer att tillämpas är ännu lite oklart då praxis saknas. Gissningsvis kommer vi därför att behöva återkomma med ytterligare information framöver.


Några övergripande förändringar

Vi på Kaninens Montessoriförskola har inte rätt att spara någon form av personlig information om inte detta motiveras exempelvis genom läroplan eller våra övriga styrdokument (den information vi behöver för att följa gällande lagar för vår verksamhet). Vi får även spara annan information om den behövs för att vi ska kunna utföra det som ni har anlitat oss att göra (eftersom vi har ett avtal). I vissa frågor där vi inte vet om vi får använda er personliga information kommer vi att be om Ert samtycke (enligt regler för samtycke). I praktiken ska all information som vi sparar rörande er och ert barn på ett tydligt och självklart sätt behövas i vårt arbete. Denna information får inte heller användas i något annat syfte. Informationen måste hanteras på ett så säkert sätt som möjligt och vi får inte behålla någon personlig information som vi inte längre behöver i vårt arbete. Har ni frågor eller synpunkter på hur vi på Kaninens Montessoriförskola hanterar era personuppgifter kan ni kontakta mig, förskolechef Ewa Werngren Kähler på telefon 0708-49 19 93. Ni har även möjlighet att kontakta Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Vilken personlig information sparar vi i vår verksamhet?

På Kaninens Montessoriförskola arbetar vi aktivt för att lära oss så mycket som möjligt om ert barns förmågor, intressen och behov. Detta för att på ett så bra sätt som möjligt kunna anpassa vår pedagogik efter varje barns individuella utveckling. Denna information hanterar vi med största respekt. För varje barn samlar vi aktuell information i en egen pärm som är tillgänglig enbart för våra pedagoger (och berörda vårdnadshavare). Delar av denna information kommer vi även att förvara i vår lärplattform (Tyra) och i mindre utsträckning även i en sekretesskyddad dator och i en sekretesskyddad molntjänst (främst mallar och pedagogiskt material). I vår verksamhet kommer det även förekomma viss gemensam användning av personligt material inom huset. Exempelvis har vi personliga bilder vid ingången, ”trygghetsboken” och dokumentation (detta i pedagogiskt syfte) samt listor på allergier i kök. Denna information kommer dock att vara genomgången för att inte avslöja känslig information om exempelvis personnummer, religiös tro, hälsa eller etniskt ursprung.

Enligt gällande lagar och regler så kan vi även komma att lämna ut information till andra förskolor (vid flytt) eller till barnets framtida skola. Detta för att underlätta vid skolstart. Vi lämnar även ut viss information till statliga myndigheter: SCB (Statistiska Centralbyrån) och Skolinspektionen. Vi kan även komma att lämna ut information till sociala myndigheter om vi misstänker att ett barn far illa eller utsätts för brott. Även detta är något som vi enligt lag är skyldiga att göra.

All privat information som saknar intresse för vår verksamhet kommer regelbundet att rensas ut, exempelvis kommer vi inte längre att spara äldre e-post med känslig information. All överflödig information kommer att rensas ut så snart ert barn slutar hos oss (vi kommer endast att spara specifika uppgifter om detta krävs av gällande lagar och regler). Dock vill vi gärna behålla vissa ”minnen” exempelvis gruppfotografier. Detta i pedagogiskt syfte och för att ge barnen en känsla av delaktighet och för att skapa förståelse för historiska skeenden.

Hur hanterar vi känsligare personlig information?

Känslig personlig information, som exempelvis personnummer och ekonomisk information, som är nödvändig för att fastställa avgifter kommer att hållas inlåst och skyddad. Denna information kommer endast att vara tillgänglig för förskolechef (och berörda vårdnadshavare). Viss information delas dock med vår anlitade ekonom och informationsutbyte sker även med kommun och skattemyndigheter (enligt gällande regler). Övrig känslig information, exempelvis kring familjesituationer eller sjukdomar, hanterar vi anpassat efter varje situations behov och efter berörda vårdnadshavarens aktuella önskemål.

Samtycke

I vissa frågor kommer vi att behöva ert samtycke. Samtycke behöver vi ha skriftligt men de ska inte ses som några ”avtal” utan som något frivilligt och är något som när som helst kan ändras. Detta kommer vi exempelvis att behöva för att lägga ut bilder på vår hemsida, Facebook och Instagram, för att kunna lämna ut listor med kontaktinformation till övriga vårdnadshavare och för att kunna anlita professionell fotograf för porträtt- och gruppfotografering.

Enligt GDPR är även information om etniskt ursprung klassat som känslig information. Vi har hittills arbetat för att uppmärksamma barns etniska ursprung. Detta då vi tyckt att det varit bättre att lyfta fram dessa skillnader som någonting positivt än att se etniskt ursprung som något som behöver tystas ner och hållas hemligt. Så för de föräldrar som ger sitt skriftliga samtycke till det här så hoppas vi även kunna fortsätta att arbeta öppet och respektfullt i frågor kring etniskt ursprung.

Kontakta oss om ni har övriga frågor eller funderingar

Har ni frågor eller funderingar?

Tveka inte att höra av dig till oss.

Ring oss

035-346 80

Mejla oss

info@kaninensforskola.se